Navn og hjemstavn

§ 1 Logens navn er Resistancen. Logenavn kan ændres på generalforsamling ved fuldtalligt fremmøde og ved ¾ flertal inkl. fuldmagter.

§ 2 Resistancen har CVR nr. 40657010 og huserer på

Cafe Hjørnet

Gammel Kongevej 132

1850 Frederiksberg

Optagelse i Resistancen

Prospectforløbet

§ 3 For at kunne blive taget i betragtning som prospect er det en forudsætning, at man bliver indstillet af en fuldgyldig logebroder.

§ 4 Alle betingelser – stk. 1, 2, 3 og 4 – skal være opfyldt for at kunne tages i betragtning som prospect:

Stk 1 Man skal kunne huske dengang, alle havde en Nokia 3310.

Stk. 2 Man skal være forberedt på at lægge arbejde i logen og deltage engageret i logeaktiviteter samt -møder.

Stk 3 Man skal være forberedt på, at logen er for livet.

Stk 4 Man skal respektere det bedrevidende og højerestående køn, men man skal identificere sig som værende hankøn.

§ 5 Minimum ⅔ af Resistancens brødre skal have givet hånd med den indstillede prospectkandidat, før der på det næstkommende logemøde kan stemmes om at initiere prospectperioden.

§ 6 Prospectperioden strækker sig over 3 måneder, hvor logebrødre og prospect kan lære hverandre at kende. Det er vigtigt, at både logens brødre og det ærede prospect accepterer, at et muligt afslag kan forekomme efter endt prospectperiode.

§ 7 Ved initieret prospectperiode får prospectet tildelt en logemail, fx egon@resistancen.dk, bliver tilføjet på diverse digitale platforme og bliver inviteret til alle sociale logebegivenheder, der er planlagt inden for de næstkommende 3 måneder.

§ 8 Prospectet skal indkalde logens brødre til minimum ét arrangement i løbet af sin 3-måneders prøveperiode. Indkaldelse skal ske så hurtigt som muligt efter periodens initiering og med minimum 1 måneds varsel.

§ 9 Prospectet betaler kontingent og særydelser på lige fod med alle brødre, medmindre særydelserne ikke kommer prospectet til gavn. I de 3 måneder er prospectet fungerende broder på linje med resten af logebrødrene.

Stk 1 Eneste undtagelser er, at prospect ikke har en stemme ved Præsident-mistillidsvotum såvel som afstemning om egen endegyldig optagelse.

Optagelse

§ 10 Endelig optagelse i Resistancen foregår ved afstemning blandt de fuldgyldige brødre på det næstkommende logemøde efter prøveperioden. Optagelse kan kun ske ved hele logens enstemmige himmelvendte tommelfinger.

§ 11 Prospect får afgørelsen af afstemningen at vide i enrum med Præsidenten. Datoen for afgørelsen fastlægges allerede ved prospectperiodens initiering.

§ 12 Et personligt logenavn symboliserer broderstatus og bliver derfor først tildelt efter den endelige optagelse.

Nødråb

§ 13 Resistancen har et nødråb, som alle brødre kan anvende i nødsituationer. Ordet oplyses til prospect ved initieringen af prospectperioden.
Når ordet siges til en broder, skal broderen med det samme smide alt, hvad han har i hænderne og komme den, der meldte nødråbet, til undsætning.

Stk 1. I ekstraordinære situationer har modtageren af nødråbet mulighed for at videresende den. Hvis modtageren fx er til begravelse af en nærtstående eller er i udlandet, kan man anmode melderen af nødråbet om at melde den til en anden broder. Denne videresendelse kan dog kun bruges i ekstraordinære situationer, ikke hvor det blot er ubelejligt at hjælpe.

Broderskabskontingent

§14 Resistancens månedlige kontingent ligger på 600 kroner og indbetales ultimo hver måned til logens bankkonto.

stk. 1 Forud for en måneds kontingentfrist kan der søges dispensation til udsættelse af betalingen. Særaftaler kan aftales med Præsidenten, med mulighed for delbetaling og/eller udskudt betaling, så længe det årlige beløb rammer 7.200,-

stk 2 I tilfælde af udeladt betaling uden på forhånd godkendt dispensation, sanktioneres broderen med tarif.

stk 3 Såfremt indbetalingen stadig ikke er foretaget 7 arbejdsdage efter fristen, sanktioneres med yderligere tarif, medmindre man inden da når at få dispensation fra Præsidenten.

Generalforsamling

§ 15 Danmarks største årlige begivenhed, Resistancens generalforsamling, finder sted første fredag i maj måned og erstatter dermed logemøde.

Stk 1 Generalforsamling er med 2 overnatninger

Stk 2 Generalforsamling initieres med en fælles indvejning.

stk 3 Den årlige ferie planlægges på generalforsamlingen.

stk 4 MoÅ bliver kåret.

stk 5 Der skal vælges præsident. Såfremt ingen andre har stillet op til præsident, skal seancen stadig gennemføres for den siddende præsident.

stk 6 Selve mødet skal gennemføres i en nogenlunde ædru tilstand. Vi kalder det ‘hånden-på-skulderen’-reglen.

Stk 7 Den broder, der to uger før generalforsamling har fået færrest tariffer, skal lave et indslag til generalforsamlingen.

Præsidentembedet

§ 16 Præsident i Resistancen vælges en gang årligt til generalforsamling.

Stk 1 Der vil være en hvid handske at finde til logemødet to måneder før generalforsamling. Opstilling som præsidentkandidat foregår ved at daske præsidenten i hovedet med denne handske som symbol på den valgkamp, der nu vil finde sted frem til præsidentvalg.

stk 2 Valg af præsident foregår ved anonym afstemning og vindes ved majority-vote.

Stk 3 Ved uafgjort resultat diskuteres der i 10 minutter, hvorefter en ny afstemning vil foregå. Dette gentages, indtil en præsident er valgt.

stk 4 Den nyvalgte præsident skal afgive ed, mens han holder hånden på logens hellige genstand.

§17 Præsidenten skal udsende en nytårstale til Resistancen hvert år den 31. december senest om formiddagen klokken 12. Til dette afsættes årligt en pulje på DKK 400,-.

§ 18 Præsidenten har altid 1,9 stemmer ved afstemninger.

§ 19 En logebroder kan kalde til mistillidsvotum, hvis denne er utilfreds med den siddende præsident. Til næstkommende logemøde vil stilleren af mistillidsvotum forklare sine bevæggrunde. Herefter vil den siddende præsident få muligheden for at forsvare sig, og herefter stemmes der om at afsætte præsidenten.

Stk 1 Mistillidsvotum kan kun ske ved fuldtalligt fremmøde ekskl. Præsidenten samt evt. prospects. Fremmøde kan også være indirekte via fuldmagt.

Stk 2 Præsidenten afsættes ved majority vote.

Stk 3 Præsidenten må ikke stemme ved mistillidsvotum.

Stk 4 Afsættes en præsident ved mistillidsvotum, skal der direkte efter stemmes om ny præsident, der skal afgive ed på samme måde som til generalforsamling.

Økonomi

§ 20 Alle økonomiske anliggender – dvs. logekontoen, Dinero-regnskab, Sheets-regnskab og sørge for at månedlige indbetalinger overholdes – administreres og opdateres af Præsidenten.

§ 21 Logepenge går som udgangspunkt til den årlige skiferie.

stk 1 Der kan stemmes om at anvende logepenge til andre formål. Det kan vedtages ved majority vote.

stk 2 Logepenge kan kun anvendes til formål, der kommer samtlige logebrødre (og evt. prospects) til gavn. Hvis en broder ikke er repræsenteret til et arrangement, betales der dermed enten af egen lomme, eller også godtgøres den ikke-deltagende broder.

Stk 3 Eneste undtagelse til § 21 stk 2 er, hvis en broder melder afbud til et arrangement, som allerede er vedtaget skal finansieres af logepenge.

Bødesystem

§ 22 Ved overtrædelse af Resistancens vedtægter sanktioneres logens brødre med bøder. Tarifsystem er inddelt i 3 niveauer:

Rød tarif 50 kr

Gul tarif 100 kr

Grøn tarif 150 kr

Stk 1 Uddeling af tariffer samt tariftype sker efter Præsidentens skøn. Præsidenten skal dog tage højde for hvilke tariffer, der førhen er givet ved evt. lignende scenarier.

Stk 2 En broder kan ved sanktionering anmode om at få en straf af praktisk karakter som erstatning for den monetære bøde.

Medlems- og kaldenavne

§ 23 Alle fuldgyldige brødre af logen skal have et logenavn, som på sin vis afspejler et virkeligt aspekt fra broderens liv.

stk. 1. En broder kan til enhver tid anmode om et nyt navn, hvis han ikke synes det nuværende er passende.

stk. 2. Et logenavn bliver bestemt ved majority vote, dog skal broderen selv have godkendt navnet på forhånd.

stk. 3. Den logebroder, hvis navn afstemningen omhandler, kan ikke selv være med i afstemningen.

Stk 4a Takt og pli er gældende til officielle møder, dvs. at brødre omtaler hinanden ved deres logenavne.

stk. 4b. ordet “bro” inkl. varianter af dette er også et acceptabelt 2. persons pronomen.

Kommissioner

§ 24 Med henblik på at kunne opnå en mere dybdegående og kvalificeret behandling af særlige problemstillinger end hvad der er praktisk muligt på de konventionelle logemøder, er der mulighed for at nedsætte en kommission blandt logens medlemmer. Kommissionen har til opgave at foretage en analyse af en given problemstilling samt fremsætte dertilhørende løsningsforslag.

Stk 1. Tilmelding til kommissioner sker ved himmel- eller helvedevendt tommeltot. Fraværende får efterfølgende en skriftlig invitation, medmindre kommissionen allerede består af 4 brødre.

Stk 2. Det er tilladt at benytte 50 kr pr. kommissionsbroder fra logekontoen til at nyde et glas til ganen eller snacks til sækken.

Stk. 3. Kommisioner er drevet af lysten til at være med til at udvikle logen. Velvilje, engagement og råhygge er anbefalet.

Stk. 4. En kommissionsstabel kan maksimalt bestå af 4 brødre. Såfremt flere end 4 melder sig, foregår tilmeldingen ved lodtrækning blandt dem, der har meldt sig interesseret. Lodtrækningen kan ske på den måde, det ønskes i situationen.

Stk. 5. Resultatet af kommisissonsarbejdet vil blive præsenteret for logens øvrige medlemmer ved det næstkommende logemøde efter afviklingen af kommissionsarbejdet, hvor løsningsforslagene ligeledes vil blive taget op til afstemning.

MoÅ

Member of Ånder er Resistancens årlige pris til en broder, der har udmærket sig i logen.

§ 25 Til Member of Ånder-pokalen er knyttet enorme åndelige kræfter. Pokalen er et symbol på Den store Resistanceånds velvilje, hvilket muliggør anvendelsen af disse åndelige kræfter. Følgende to åndelige kræfter udstikkes Member of Ånder:
Stk 1a Retten til på ét tidspunkt at nedlægge veto i en situation, hvor Resistancens brødre har stemt noget igennem ved afstemning.
stk 1b Rettigheden skal anvendes inden for året, hvor pokalen holdes, men er ikke obligatorisk at anvende.
stk 1c Vetoret kan kun bruges til at omvende en beslutning, der er stemt for. Ikke omvende en beslutning, der er stemt ned.
stk 1d Vetoret kan ikke anvendes ved mistillidsvotum.

Stk 2a Evnen til at indkalde til to arrangementer efter eget ønske med mødepligt for Resistancens brødre. Arrangementet kan være hvad som helst og kan ikke bestrides af nogle andre brødre. Øvrige brødre er forpligtet til at udvise velvilje for de planlagte arrangementer for ikke at påkalde sig en åndelig straf.

Stk 2b Indkaldelse til MoÅ-arrangement skal ske med minimum en måneds varsel og meget gerne mere.

Stk 2c Men – with great ånder comes great responsibility. Evnen til at indkalde til MoÅ-arrangement skal udnyttes minimum én gang i løbet af perioden, hvor pokalen holdes. Hvis dette ikke efterleves, vendes de åndelige kræfter fra et privilegium til en straf, hvor holderen skal bringe et kæmpe måltidsoffer til ånderne for at genvinde deres vilje. Samtlige brødre skal naturligvis inviteres til at deltage i seancen som mundskænk for ånderne.

§ 26 De åndelige kræfter tildeles én gang om året på generalforsamling og er dermed gældende et år ad gangen.

Stk 1 Senest tre uger før generalforsamling skal alle brødre i en privat besked til Præsidenten have meldt deres MoÅ-stemme ud.

Stk 2 Den siddende MoÅ er ansvarlig for at få pokalen indgraveret til næste års vinder. Den siddende MoÅ modtager senest to uger inden generalforsamling af Præsidenten en konvolut, hvori næste års vinder fremgår. MoÅ skal aflevere konvolutten og pokalen til indgravering samt efterfølgende hente den og opbevare den uden på noget tidspunkt at blive bekendt med, hvem vinderen er. Ved ankomst til generalforsamling skal pokalen overdrages til Præsidenten som det første.

Stk 3 Præsidenten kan ikke vælges som MoÅ.

Opblæsthedsloven

§ 27 Det er ikke tilladt at benytte sig af det latinsk inspirerede ord på tre bogstaver, som starter med Q og slutter med A, indeholder et U. Reglen gælder både i tale og på skrift, både i og uden for logeregi. Ved overtrædelse sanktioneres den opblæste og prætentiøse stodder med tarif.

Stk 1 Fornavnet på hovedrollen i Klokkeren fra Notre Dame må ikke anvendes som erstatning for det usmagelige ord. Samme regler gælder som i § 27.

Stk 2 Betegnelsen for godt håndværk – ordet der starter med KV og slutter med TET, indeholdende ALI – må ikke anvendes som erstatning for det usmagelige ord. Samme regler gælder som i § 27 stk 1.

Stk 3 Fornavnet på den fiktive figur i Anders Matthesens sang om et underbemidlet, thailandsk barn må ikke anvendes som erstatning for det usmagelige ord. Samme regler gælder som i § 27 stk 2.

Vedtægtsændringer

§ 28 Vedtægtsændringer kan kun ske ved afstemninger, hvor 5/7 af logebrødrene er repræsenteret i person eller ved fuldmagt.

§ 29 Vedtægter accepteres, korrigeres eller elimineres ved majority vote.

Stk 1 Mødeleder er ansvarlig for at uddelegere implementeringen af vedtægtsændringer.

Stk 2 Vedtægtsændringer skal præsenteres til næstkommende logemøde mhp. revidering.

Logemøder

§ 30 Logemøde afholdes hver den første lørdag i måneden kl 19:00.

stk 1 Logemøde foregår i perioden mellem officiel indskåling og officiel udskåling.

Stk 2 Logemøder initieres med en dram og en indskålings-sang. Det er ikke et krav at kunne teksten til sangen.

Stk 3 Der er mødepligt for samtlige brødre. Der kan dog gives dispensation, såfremt der bliver anmodet om dette i god tid i forvejen. Meldes der afbud med kort varsel, sanktioneres med tarif.

stk 4 Forsinket fremmøde sanktioneres med tarif.

stk 5 Udeblivelse uden dispensation eller i det mindste anmodning herom sanktioneres ved tarif.

stk 6 Præsidenten har udstedt et dekret om, at møderne altid foregår i hvid skjorte uden noget beklædning over skjorten som fx pull-over, jakke eller hættetrøje. Overtrædelse medfører sanktionering med tarif.

§ 31 Der udpeges en mødeleder til hvert logemøde.

Stk. 1 Samtlige brødre kan melde sig frivilligt som mødeleder, hvorefter Præsidenten udpeger en mødeleder.

Stk. 2 Mødeleder er forinden logemøde ansvarlig for at udfærdige dagsorden til mødet og sende det ud minimum 3 dage før logemøde.

Stk. 3 Under logemødet er det mødelederens ansvar at (i) sikre fremdriften i mødet, (ii) kontrollere overholdelsen af vedtægter, (iii) om nødvendigt facilitere talerække, (iv) opretholde god ro og orden samt (v) efter mødet at følge op på de ting, der besluttes til mødet.

§ 32 Hvis en broder er forhindret i at dukke op til logemøde, kan denne afgive fuldmagt til afstemninger til en deltagende broder. Modtageren af fuldmagten har dermed to stemmer, hvor han er forpligtet til at bruge den ene som fuldmagten angiver.

stk 1 Fuldmagt skal gives i et åbent forum, så samtlige brødre er klar over, hvem der er givet fuldmagt til og til hvilken afstemning.

stk 2 Fuldmagter er afstemningsspecifikke, dvs. man kun kan få en fuldmagt til en eller flere på forhånd planlagte afstemninger, ikke en generel fuldmagt under et helt møde.

§ 33 Alle beslutninger foretages ved demokratisk afstemning.

Stk 1 Afstemning fungerer ved himmelvendt eller helvedevendt tommelfinger.

Stk 2 Når en afstemning er foretaget, må der ikke stemmes om samme emne igen før efter 3 måneder.

§ 34 Der er intet i verden vigtigere end logemøder. Derfor afholdes de uden nogen anvendelse af telefon, dvs. fra mødet er skålet ind til mødet er skålet af. Dispensation kan dog gives af mødelederen.

Logearrangementer

§ 35 Logebrødre skal på skift finde på aktiviteter og arrangementer, som Resistancen skal foretage sig sammen. Formålet med dette er ej at forglemme hyggen i en ellers travl og hektisk hverdag og – vigtigst af alt – sikre, at vi i Resistancen prioriterer at ses og få en række mindeværdige oplevelser sammen på kontinuerlig basis.

Stk. 1 Hyppigheden af logeaktiviteter sker successivt, således at et medlem har to måneder til at planlægge og afvikle en aktivitet. Fra datoen, hvor arrangementet er afholdt, har næste medlem i rækkefølgen (jf. § 35 stk 4) to måneder til at planlægge og afvikle en aktivitet og vice versa.

Stk 2. Næstkommende logearrangement skal senest have en fastlagt dato til hvert logearrangement. Jf. § 35 stk 4 skal fx Præsidenten således have indkaldt til sit logearrangement senest på dagen for Kokkens logearrangement.

Stk 3 Indkaldelse til logearrangement skal ske med minimum en måneds varsel.

stk. 4 Rækkefølgen for ansvaret for planlægning er listet nedenfor. Når det nederste medlem har afholdt, starter listen forfra.

1. Ingeniøren
2. Optimisten
3. Piloten
4. Revisoren
5. Kokken
6. Præsidenten
7. Købmanden

CSR

§36 Som etableret forening i kongeriget Danmark bærer Resistancen på lige fod med alle andre fysiske såvel som juridiske personer et ansvar for det samfund og den verden, vi alle er en del af. Dette ansvar har Resistancen påtaget sig på en sådan vis, at det til enhver tid er proportionelt med logens størrelse. Resistancens CSR-politik er således dynamisk, ligesom Resistancen som helhed er dynamisk. Dette ses reflekteret i nærværende bestemmelses stk. 1, hvor en udtømmende liste af logens aktuelle CSR initiativer er listet.

Stk 1

o Sponsorbarn fra SOS Børnebyerne

o Share The Meal

o Årligt godtgørende arrangement

Code of conduct

§ 37 Resistancens afstemninger på logemøder forventes foretaget under tilladelig motorisk egnethed og kognitiv hæderlighed.

Stk 1 En hver logebroder kan ved mødeafstemninger udtrykke ædruelighedsbetvivlen overfor en anden broder. Umiddelbart efter en sådan anklage, startes et nedtællingsur, og den anklagede får frataget sin ret til alkohol i 10 minutter ex nunc.

Stk 2 Foreslagsstilleren og mødelederen bliver i fællesskab, og på baggrund af saglige argumenter, enige om afstemningen kategoriseres værende:

– en vigtig afstemning, med stor indvirkning på logen, eller

– en mindre vigtig afstemning, med begrænset indvirkning på logen.

Stk 3 I det tilfælde de i §37 stk 2 benævnte aktører kun udgør én og samme person, udvælger denne en valgfri broder, som skal bistå ham i vigtighedskategoriseringen.

For at forhindre unødig mødestop fortsætter afstemning, og mødeaktiviteter uhindret herefter.

Stk 4 På nedtællingsurets signal afbrydes igangværende mødeaktiviteter, og den anklagede puster to gange i promilletesteren. Med hjælp fra Revisorens lynhurtige gennemsnitsudregning, bliver resultatet sammenholdt med følgende promillespektre:

– Vigtige afstemninger: Op til 1,25.

– Mindre vigtige afstemninger: Op til 1,5.

Afstemninger må betragtes ugyldige hvor påvist uberettiget stemme har vist sig udslagsgivende for afstemningens udfald.

Stk 5 Får anklageren ikke medhold i anklagen har den egnede og hæderlige broder ret til en bajer på anklagerens regning som erstatning for uretfærdig frataget øltid, samt eventuel beskadiget omdømme.

§ 38 En broder som mellem mødets indskåling og udskåling udviser uegnethed og uhæderlighed får foruden frataget beslutningskompetence, status som klaphat. Denne status indebærer følgende handlingsbegrænsninger:

– Klaphatten skal bæres ved mødeaktuel status som klaphat.

– Håndsoprækning er gældende.

– Status som klaphat fortsætter mødet ud, eller indtil af mødelederen godkendt påviselig promille.