Navn og hjemstavn

§ 1 Logens navn er Resistancen. Logenavn kan ændres på generalforsamling ved fuldtalligt fremmøde og ved ¾ flertal inkl. fuldmagter.
§ 2 Resistancen har CVR nr. 40657010 og huserer på

Frederiksberg Ølbar
Falkoner Alle 79
2000 Frederiksberg

Optagelse i Resistancen

Prospectforløbet

§ 3 For at kunne blive taget i betragtning som prospect er det en forudsætning, at man bliver indstillet af en fuldgyldig logebroder.

§ 4 Alle betingelser – stk. 2, 3, 4, 5 – skal være opfyldt for at kunne tages i betragtning som prospect:

Stk 2 Man skal kunne huske dengang, alle havde en Nokia 3310.
Stk. 3 Man skal være forberedt på at lægge arbejde i logen og deltage engageret i logeaktiviteter samt -møder.
Stk 4 Man skal være forberedt på, at logen er for livet.
Stk 5 Man skal respektere det bedrevidende og højerestående køn, men man skal identificere sig som værende hankøn.

§ 5 Minimum ⅔ af Resistancens brødre skal have givet hånd med den indstillede prospectkandidat, før der på det næstkommende logemøde kan stemmes om at initiere prospectperioden.

§ 6 Prospectperioden strækker sig over 3 måneder, hvor logebrødre og prospect kan lære hverandre at kende. Det er vigtigt, at både logens brødre og det ærede prospect accepterer, at et muligt afslag kan forekomme efter endt prospectperiode.

§ 7 Ved initieret prospectperiode får prospectet tildelt en logemail, fx egon@resistancen.dk, bliver tilføjet på diverse digitale platforme og bliver inviteret til alle sociale logebegivenheder, der er planlagt inden for de næstkommende 3 måneder.

§ 8 Prospectet skal indkalde logens brødre til minimum ét arrangement i løbet af sin 3-måneders prøveperiode. Indkaldelse skal ske så hurtigt som muligt efter periodens initiering og med minimum 1 måneds varsel.

Optagelse

§ 10 Endelig optagelse i Resistancen foregår ved afstemning blandt de fuldgyldige brødre på det næstkommende logemøde efter prøveperioden. Optagelse kan kun ske ved hele logens enstemmige himmelvendte tommelfinger.

Stk. 2 Prospect får afgørelsen af afstemningen at vide i enrum med Præsidenten. Datoen for afgørelsen fastlægges allerede ved prospectperiodens initiering.

§ 11 På et nyt medlems jomfru-logemøde foregår en såkaldt ’bordet rundt’. Her har alle øvrige medlemmer forberedt et kort velkomstindslag, som vil blive fremført på skift til ære for det nye medlem.

§ 12 Et personligt logenavn symboliserer broderstatus og bliver derfor først tildelt efter den endelige optagelse.

Nødråb

§ 13 Resistancen har et nødråb, som alle brødre kan anvende i nødsituationer. Ordet oplyses til prospect ved initieringen af prospectperioden.
Når ordet siges til en broder, skal broderen med det samme smide alt, hvad han har i hænderne og komme den, der meldte nødråbet, til undsætning.

Stk 1. I ekstraordinære situationer har modtageren af nødråbet mulighed for at videresende den. Hvis modtageren fx er til begravelse af en nærtstående eller er i udlandet, kan man anmode melderen af nødråbet om at melde den til en anden broder. Denne videresendelse kan dog kun bruges i ekstraordinære situationer, ikke hvor det blot er ubelejligt at hjælpe.

Broderskabskontingent

§14 Resistancens månedlige kontingent ligger på 600 kroner og indbetales ultimo hver måned til logens bankkonto.

stk. 2 Forud for en måneds kontingentfrist kan der søges dispensation til udsættelse af betalingen. Særaftaler kan aftales med Præsidenten, med mulighed for delbetaling og/eller udskudt betaling, så længe det årlige beløb rammer 7.200,-

stk 3 I tilfælde af udeladt betaling uden på forhånd godkendt dispensation, sanktioneres broderen med tarif.

stk 4 Såfremt indbetalingen stadig ikke er foretaget 7 arbejdsdage efter fristen, sanktioneres med yderligere tarif, medmindre man inden da når at få dispensation fra Præsidenten.

Generalforsamling

§ 15 Danmarks største årlige begivenhed, Resistancens generalforsamling, finder sted første fredag i maj måned og erstatter dermed logemøde.

Stk. 2 Generalforsamling er med 3 overnatninger
Stk. 3 Generalforsamling initieres med en fælles indvejning.
Stk. 4 Den årlige ferie planlægges på generalforsamlingen.
Stk. 5 MoÅ bliver kåret.
Stk. 6 Der skal vælges præsident. Såfremt ingen andre har stillet op til præsident, skal seancen stadig gennemføres for den siddende præsident.
Stk. 7 Selve mødet skal gennemføres i en nogenlunde ædru tilstand. Vi kalder det ‘hånden-på-skulderen’-reglen.
Stk. 8 Den broder, der to uger før generalforsamling har fået færrest tariffer, skal lave et indslag til generalforsamlingen.

 

Præsidentembedet

§16 Den officielle indsættelse af Resistancens præsident sker ved indtrædelsesceremonien på den årlige generalforsamling. Præsidentperioden forløber sig fra præsidentens edsaflæggelse på logens hellige genstand, som startskud på overtagelse af embedet, og som stadfæstelse af afslutningen på årets valgkamp.

Stk. 2 Valgkampen til præsidentposten skydes i gang til det logemøde, der er inden det, der er lige inden det, der er lige inden Generalforsamlingen. Til dette møde, som i øvrigt er omkring en måned efter det møde, som er 8 måneder efter den sidste generalforsamling, vil der være en hvid handske til stede. Opstilling som præsidentkandidat foregår ved at daske præsidenten i hovedet med denne handske som symbol på den valgkamp, der nu vil finde sted i to måneder frem til præsidentvalget.

Stk. 3 Hvis flere end én præsidentkandidat har ført valgkamp, finder et præsidentvalg sted på dét logemøde lige inden generalforsamling, hvor præsidentkandidater har haft to måneder til at føre valgkamp. Valg af præsident er dette mødes første rigtige punkt.

Stk. 4 Metoden for et præsidentvalg foregår ved ’12-angry-men’, hvoraf præsidenten skal findes på aftenen ved enstemmighed, og ingen broder forlader forhandlingsbordet før der findes konsensus om en ny præsident, eller en midlertidig uddelegering af præsidentens opgaver er fundet. Nærmere udvikling og præcisering af skik og brug af metoden, eksempelvis ’window-gazing’, eller mødeleders brug af løbende statusafstemninger, kan anordne sig som logen gør brug af metoden i praksis.

Stk. 5 En §16 stk 2 valgkamp og en §16 stk 3 præsidentvalg finder kun sted hvis flere end én broder stiller op til præsidentposten. I det tilfælde, at logen kun er begunstiget med én præsidentkandidat, indsættes denne under omstændighederne benævnt i §16 til logens årlige generalforsamling.

§17 Præsidenten skal udsende en nytårstale til Resistancen hvert år den 31. december senest om formiddagen klokken 12. Til dette afsættes årligt en pulje på DKK 400,-.

§ 18 Præsidenten har altid 1,9 stemmer ved afstemninger.

§ 19 En logebroder kan kalde til mistillids(K)votum, hvis denne er utilfreds med den siddende præsident. Mistillidsvotum skal kaldes i plenum minimum 2 uger forud for et logemøde, så det ikke bliver sneget ind under gulvtæppet i bedste Schlüter stil. Mistillidsvotum skal være det første punkt på det næstkommende logemøde.

Stk 1 Mistillidsvotum kan kun ske ved fuldtalligt fremmøde ekskl. Præsidenten samt evt. prospects.

Stk 2 Præsidenten må ikke stemme ved mistillidsvotum.

Stk 3 Et mistillidsvotum udspiller sig med den i §16 stk 3 benævnte metode; ”12 angry men”.

Økonomi

§ 20 Alle økonomiske anliggender – dvs. logekontoen, Dinero-regnskab, Sheets-regnskab og sørge for at månedlige indbetalinger overholdes – administreres og opdateres af Præsidenten.

§ 21 Logepenge går som udgangspunkt til den årlige skiferie.

Stk. 2 Der kan stemmes om at anvende logepenge til andre formål. Det kan vedtages ved majority vote.

Stk. 3 Logepenge kan kun anvendes til formål, der kommer samtlige logebrødre (og evt. prospects) til gavn. Hvis en broder ikke er repræsenteret til et arrangement, betales der dermed enten af egen lomme, eller også godtgøres den ikke-deltagende broder.

Stk. 4 Eneste undtagelse til § 21 stk 3 er, hvis en broder melder afbud til et arrangement, som allerede er vedtaget skal finansieres af logepenge.

Bødesystem

§ 22 Ved overtrædelse af Resistancens vedtægter sanktioneres logens brødre med bøder. Tarifsystem er inddelt i 3 niveauer:

Rød tarif 50 kr
Gul tarif 100 kr
Grøn tarif 150 kr

Stk. 2 Uddeling af tariffer samt tariftype sker efter Præsidentens skøn. Præsidenten skal dog tage højde for hvilke tariffer, der førhen er givet ved evt. lignende scenarier.

Stk 3 En broder kan ved sanktionering anmode om at trække en praktisk straf som erstatning for den monetære bøde.

Stk 4 Alle praktiske straffe skal være fremlagt på officielt logemøde på forhånd, og accepteret af alle tilstedeværende logemedlemmer.

Stk 5 En praktisk straffet broder ansvarspålægges at fremlægge dokumentation for korrekt sanktioneringseksekvering senest på næstkommende logemøde.

Stk 6 Kikser en broder i dette ansvar trækkes en ny straf fra farveniveauet over. Findes der ikke et højere niveau sker sanktionering efter Præsidentens skøn.

Medlems- og kaldenavne

§ 23 Alle fuldgyldige brødre af logen skal have et logenavn, som på sin vis afspejler et virkeligt aspekt fra broderens liv.

stk. 2. En broder kan til enhver tid anmode om et nyt navn, hvis han ikke synes det nuværende er passende.

stk. 3 Et logenavn bliver bestemt ved majority vote, dog skal broderen selv have godkendt navnet på forhånd.

stk. 4 Den logebroder, hvis navn afstemningen omhandler, kan ikke selv være med i afstemningen.

Stk 5a Takt og pli er gældende til officielle møder, dvs. at brødre omtaler hinanden ved deres logenavne.

stk. 5b. ordet “bro” inkl. varianter af dette er også et acceptabelt 2. persons pronomen.
 

Kommissioner

§ 24 Med henblik på at kunne opnå en mere dybdegående og kvalificeret behandling af særlige problemstillinger end hvad der er praktisk muligt på de konventionelle logemøder, er der mulighed for at nedsætte en kommission blandt logens medlemmer. Kommissionen har til opgave at foretage en analyse af en given problemstilling samt fremsætte dertilhørende løsningsforslag.

Stk. 2 Tilmelding til kommissioner sker ved himmel- eller helvedevendt tommeltot. Fraværende får efterfølgende en skriftlig invitation, medmindre kommissionen allerede består af 4 brødre.

Stk. 3 Det er tilladt at benytte 50 kr pr. kommissionsbroder fra logekontoen til at nyde et glas til ganen eller snacks til sækken.

Stk. 4 Kommisioner er drevet af lysten til at være med til at udvikle logen. Velvilje, engagement og råhygge er anbefalet.

Stk. 5 En kommissionsstabel kan maksimalt bestå af 4 brødre. Såfremt flere end 4 melder sig, foregår tilmeldingen ved lodtrækning blandt dem, der har meldt sig interesseret. Lodtrækningen kan ske på den måde, det ønskes i situationen.

Stk. 6 Resultatet af kommisissonsarbejdet vil blive præsenteret for logens øvrige medlemmer ved det næstkommende logemøde efter afviklingen af kommissionsarbejdet, hvor løsningsforslagene ligeledes vil blive taget op til afstemning.

MoÅ

Member of Ånder er Resistancens årlige pris til en broder, der har udmærket sig i logen.

§ 25 Til Member of Ånder-pokalen er knyttet enorme åndelige kræfter. Pokalen er et symbol på Den store Resistanceånds velvilje, hvilket muliggør anvendelsen af disse åndelige kræfter. Følgende to åndelige kræfter udstikkes Member of Ånder:

Stk. 2a Retten til på ét tidspunkt at nedlægge veto i en situation, hvor Resistancens brødre har stemt noget igennem ved afstemning.

stk. 2b Rettigheden skal anvendes inden for året, hvor pokalen holdes, men er ikke obligatorisk at anvende.

stk. 2c Vetoret kan kun bruges til at omvende en beslutning, der er stemt for. Ikke omvende en beslutning, der er stemt ned.

stk. 2d Vetoret kan ikke anvendes ved mistillidsvotum.

Stk. 3a Evnen til at indkalde til to arrangementer efter eget ønske med mødepligt for Resistancens brødre. Arrangementet kan være hvad som helst og kan ikke bestrides af nogle andre brødre. Øvrige brødre er forpligtet til at udvise velvilje for de planlagte arrangementer for ikke at påkalde sig en åndelig straf.

Stk. 3b Indkaldelse til MoÅ-arrangement skal ske med minimum en måneds varsel og meget gerne mere.

Stk. 3c Men – with great ånder comes great responsibility. Evnen til at indkalde til MoÅ-arrangement skal udnyttes minimum én gang i løbet af perioden, hvor pokalen holdes. Hvis dette ikke efterleves, vendes de åndelige kræfter fra et privilegium til en straf, hvor holderen skal bringe et kæmpe måltidsoffer til ånderne for at genvinde deres vilje. Samtlige brødre skal naturligvis inviteres til at deltage i seancen som mundskænk for ånderne.

§ 26 De åndelige kræfter tildeles én gang om året på generalforsamling og er dermed gældende et år ad gangen.

Stk. 2 Senest tre uger før generalforsamling skal alle brødre i en privat besked til Præsidenten have meldt deres MoÅ-stemme ud.

Stk. 3 Den siddende MoÅ er ansvarlig for at få pokalen indgraveret til næste års vinder. Den siddende MoÅ modtager senest to uger inden generalforsamling af Præsidenten en konvolut, hvori næste års vinder fremgår. MoÅ skal aflevere konvolutten og pokalen til indgravering samt efterfølgende hente den og opbevare den uden på noget tidspunkt at blive bekendt med, hvem vinderen er. Ved ankomst til generalforsamling skal pokalen overdrages til Præsidenten som det første.

Stk 4 Præsidenten kan ikke vælges som MoÅ.

Stk 5 MoÅ er på åndernes bevilling undtaget fra referent-turnus.

Opblæsthedsloven

§ 27 Det er ikke tilladt at benytte sig af det latinsk inspirerede ord på tre bogstaver, som starter med Q og slutter med A, indeholder et U. Reglen gælder både i tale og på skrift, både i og uden for logeregi. Ved overtrædelse sanktioneres den opblæste og prætentiøse stodder med tarif.

Stk. 2 Fornavnet på hovedrollen i Klokkeren fra Notre Dame må ikke anvendes som erstatning for det usmagelige ord. Samme regler gælder som i § 27.

Stk. 3 Betegnelsen for godt håndværk – ordet der starter med KV og slutter med TET, indeholdende ALI – må ikke anvendes som erstatning for det usmagelige ord. Samme regler gælder som i § 27 stk 2.

Stk. 4 Fornavnet på den fiktive figur i Anders Matthesens sang om et underbemidlet, thailandsk barn må ikke anvendes som erstatning for det usmagelige ord. Samme regler gælder som i § 27 stk 3.

Stk. 5 Betegnelsen for mængdeenheder – order der starter med KV og slutter med TET, indeholdende ANTI – må ikke anvendes som erstatning for det usmagelige ord. Samme regler gælder som i § 27 stk 4.

Vedtægtsændringer

§ 28 Vedtægtsændringer kan kun ske ved afstemninger, hvor 5/7 af logebrødrene er repræsenteret i person eller ved fuldmagt.

§ 29 Vedtægter accepteres, korrigeres eller elimineres ved majority vote.

Stk 2 Mødeleder er ansvarlig for at uddelegere implementeringen af vedtægtsændringer.

Stk 3 Vedtægtsændringer skal præsenteres til næstkommende logemøde mhp. revidering.

Logemøder

§ 30 Logemøde afholdes hver den første lørdag i måneden kl 19:00.

Stk. 2 Logemøde foregår i perioden mellem officiel indskåling og officiel udskåling.

Stk. 3 Logemøder initieres med en dram og en indskålings-sang. Det er ikke et krav at kunne teksten til sangen.

Stk. 4 Der er mødepligt for samtlige brødre. Der kan dog gives dispensation, såfremt der bliver anmodet om dette i god tid i forvejen. Meldes der afbud med kort varsel, sanktioneres med tarif.

Stk. 5 Forsinket fremmøde sanktioneres med tarif.

Stk. 6 Udeblivelse uden dispensation eller i det mindste anmodning herom sanktioneres ved tarif.

Stk. 7 Præsidenten har udstedt et dekret om, at møderne altid foregår i hvid skjorte uden noget beklædning over skjorten som fx pull-over, jakke eller hættetrøje. Overtrædelse medfører sanktionering med tarif.

§ 31 Der udpeges en mødeleder til hvert logemøde.

Stk. 2 Samtlige brødre kan melde sig frivilligt som mødeleder, hvorefter Præsidenten udpeger en mødeleder.

Stk. 3 Mødeleder er forinden logemøde ansvarlig for at udfærdige dagsorden til mødet og sende det ud minimum 3 dage før logemøde.

Stk. 4 Under logemødet er det mødelederens ansvar at (i) sikre fremdriften i mødet, (ii) kontrollere overholdelsen af vedtægter, (iii) om nødvendigt facilitere talerække, (iv) opretholde god ro og orden samt (v) efter mødet at følge op på de ting, der besluttes til mødet.

§ 32 Hvis en broder er forhindret i at dukke op til logemøde, kan denne afgive fuldmagt til afstemninger til en deltagende broder. Modtageren af fuldmagten har dermed to stemmer, hvor han er forpligtet til at bruge den ene som fuldmagten angiver.

stk 2 Fuldmagt skal gives i et åbent forum, så samtlige brødre er klar over, hvem der er givet fuldmagt til og til hvilken afstemning.

stk 3 Fuldmagter er afstemningsspecifikke, dvs. man kun kan få en fuldmagt til en eller flere på forhånd planlagte afstemninger, ikke en generel fuldmagt under et helt møde.

§ 33 Alle beslutninger foretages ved demokratisk afstemning.

Stk. 2 Afstemning fungerer ved himmelvendt eller helvedevendt tommelfinger.

Stk 3 Når en afstemning er foretaget, må der ikke stemmes om samme emne igen før efter 3 måneder.

§ 34 Der er intet i verden vigtigere end logemøder. Derfor afholdes de uden nogen anvendelse af telefon, dvs. fra mødet er skålet ind til mødet er skålet af. Dispensation kan dog gives af mødelederen.

Logearrangementer

§ 35 Logebrødre skal på skift finde på aktiviteter og arrangementer, som Resistancen skal foretage sig sammen. Formålet med dette er ej at forglemme hyggen i en ellers travl og hektisk hverdag og – vigtigst af alt – sikre, at vi i Resistancen prioriterer at ses og få en række mindeværdige oplevelser sammen på kontinuerlig basis.

Stk. 2 Der afholdes et logearrangement pr kvartal som følger årstiderne.

Stk. 3 Efterårsarrangement udgøres af en hel weekend og har et budget på DKK 1.000 pr. mand.

Stk. 4 Hvert logearrangement planlægges af to brødre, medmindre den ansvarlige udtrykkeligt ønsker ene ansvar. Den ene bestemmes jf. rækkefølge i § 35 stk 5. Den evt. anden bestemmes ved lodtrækning.

Stk 5. Enhver broder kan til enhver tid anmode om at overtage ansvaret for et givent arrangement. Anmodning skal ske i fælles forum og skal godkendes af den, der ellers havde ansvar for arrangementet.

Stk. 6 Til hvert logearrangement skal dato for næste logearrangement være fastlagt og inviteret til af den ansvarlige broder. Indkaldelse skal ske med minimum en måneds varsel

Stk. 7 Der er fastlagt budget på DKK 500,- pr. mand for vinter-, forårs- og sommerarrangement. Budget på DKK 1.000,- pr. mand for efterårsarrangement.

Stk 8 Nedenstående rækkefølge angiver ansvaret for vinter-, forårs- og sommerarrangement og starter forfra ved enden:

1. Ingeniøren
2. Optimisten
3. Piloten
4. Revisoren
5. Kokken
6. Præsidenten
7. Kaptajnen

Nedenstående rækkefølge angiver ansvaret for efterårsarrangement og starter forfra ved enden:

1. Præsidenten
2. Ingeniøren
3. Revisoren
4. Piloten
5. Optimisten
6. Kokken
7. Kaptajnen

CSR

§36 Som etableret forening i kongeriget Danmark bærer Resistancen på lige fod med alle andre fysiske såvel som juridiske personer et ansvar for det samfund og den verden, vi alle er en del af. Dette ansvar har Resistancen påtaget sig på en sådan vis, at det til enhver tid er proportionelt med logens størrelse. Resistancens CSR-politik er således dynamisk, ligesom Resistancen som helhed er dynamisk. Dette ses reflekteret i nærværende bestemmelses stk. 2, hvor en udtømmende liste af logens aktuelle CSR initiativer er listet.

Stk. 2
o Årligt godtgørende arrangement

Code of conduct

§ 37 Resistancens afstemninger foretages under nogenlunde anstændig motorisk og kognitiv evne.

Stk 2 En broder kan ved afstemninger udtrykke ædruelighedsbetvivlen, hvor fremmødte brødre ved flerstemmighed kan berettige anklagen.

Stk 3 Bliver den stive stodder dømt stridig mod §37, iføres uanstændige vedkommende klaphatten, får frataget stemmeretten og taler ved håndsoprækning under resten af mødet. Det bør ligeledes vurderes om seneste afstemning erklæres ugyldig hvor påvist uberettiget stemme har vist sig udslagsgivende for udfaldet.

Stk 4 Får anklageren ikke medhold i anklagen, har den anstændige broder krav på en kvajebajer på anklagerens regning som godtgørelse. Der’ jo stadig lidt a’ gi’ a’.